< Назад

UBS Designr / Дизайн на етикети

UBSDesigner е графичен софтуер на United Barcode Systems за създаване и редактиране на етикети и съобщения. Той е многоезичен и с интерфейс WYSIWYG.

 

С UBSDesigner потребителите могат да създават свои собствени послания за различните етикети, кодиране и маркировки, с фиксирани или променливи текстове (Excel, Access, SQL, CSV), изображения, лога, данни, броячи или баркодове.

 

UBSDesigner е напълно съвместим с Windows 10 и включва Ethernet или USB комуникации. Тя позволява на всички принтери да комуникират с кодификаторите на UBS. В допълнение, UBSDesigner обвързва UBSLABMAN да комуникира данните с ERP / MES.

 

UBSDesigner включва необходимите пиктограми за отпечатване на етикетите и съобщенията, следващи CLP.

 

БАРКОДОВЕ

• Баркодове 1D и 2D (GS1-128, GTIN-13, GTIN-14, QR, GS1 DATAMATRIX и MAS).

• Автоматично генериране на контролна цифра.

• Капацитет за промяна на типа шрифт и размера на "Човешките четливи" в баркода.

• Добавете собствен баркод към етикета, като персонализирате съдържанието му със стандартните параметри за съответствие по подразбиране.

• Създайте баркод с фиксирани или променливи полета, броячи, дати или комбинация от всички тях.

• Възможност за регулиране на широчината на шината за постигане на перфектен контраст и 100% четливост на всяка пореста повърхност.

ПОВЕЧЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Специални функции за създаване и отпечатване на етикет само с 4 кликвания.

• Поддръжка за най-новите операционни системи Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, ...

• Автоматично проверява наличните нови версии (изисква се връзка с интернет).

• Функция за подравняване на множество обекти.

• Създаване на полета за данни и време, позволяващи ден, месец и година компенсиране за най-добро генериране преди датата.

• Променете ширината на етикета, като щракнете с десния бутон на мишката от контекстното меню.

 

 

 

ВЕРИГИ LITE / PRO:

 

 

 

ТЕКСТ

• Поддръжка на TrueType шрифтове

• Лента с инструменти за бързо коригиране на формата на текста.

СНИМКИ

• Импортирайте изображения в етикета си, включително тези формати: BMP, JPG, JPEG и PNG.

• Автоматично преоразмеряване, за да отговаря на размерите на етикета.

• Оптимизиран алгоритъм за преобразуване на изображения.

 

 

EN:

 

UBSDesigner is a graphic software, of United Barcode Systems, for creating and editing labels and messages. It is multilingual and with WYSIWYG interface.

 

With UBSDesigner, the users can creating their own messages for the different labeling, coding and marking equipments, with fixed or variable texts (Excel, Access, SQL, CSV), images, logos, datas, counters or barcodes, following the GS1 regulation.

 

UBSDesigner is completely compatible with Windows 10 and includes Ethernet or USB communications. It allows all the printers to communicate with the codifiers of UBS. In addition, UBSDesigner binds UBSLABMAN to communicate data with the ERP/MES.

 

UBSDesigner incorporates the necessary pictograms to print the labels and messages following the Reach CLP.

 

BARCODES

Barcodes 1D and 2D (GS1-128, GTIN-13, GTIN-14, QR, GS1 DATAMATRIX and más).

Automatic check digit generation.

Capacity to modify font type and size of “human readable” in the barcode.

Add your own barcode to the label customizing its content with standard compliance parameters by default.

Create your barcode with fixed or variable fields, counters, dates or combination of all them.

Bar width adjustment capability to achieve perfect contrast and 100% readability on any porous surface.

MORE FEATURES

Special features to create and print a label just in 4 clicks.

Support for the latest Windows operating systems: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7,...

Automatically checks for new versions available (internet connection required).

Function for alignment of multiple objects.

Create data and time fields allowing day, month and year offset for best before date generation.

Modify the label width from right-click from context menu.

 

 

 

VERSIONS LITE/PRO:

 

 

 

TEXT

Support for TrueType fonts

Toolbar for quick text format adjustment.

IMAGES

Import images to your label including these formats:BMP, JPG, JPEG and PNG.

Automatic resize to fit the label dimensions.

Optimized algorythm for image conversion.

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook