< Назад

Мастиленоструен принтер APLINK MRX 1435

ВИСОКО РЕЗОЛЮЦИОННИ ПРИНТЕРИ ЗА печат в реално време

APLINK MRX - UBS APLINK MRX 1435 High Resolution Inkjet Printer is designed to print directly on large porous areas.

Мастиленоструен принтер APLINK MRX 1435

• Свръхикономичен при разхода на мастилото и разтворителя 

• Лесна и опростена експлоатация ,бързо обслужване

• Скорост на печат покриваща пълния диапазон на производствени процеси

• Минимиза действията на оператора и в двата варианта -  при пускане и при спиране на принтера

• Възможност за работа на APLINK MRX 1435 в голям температурен диапазон подходящ за нашия географски район

Мастиленоструен принтер APLINK MRX 1435

Мастилено-струйните принтери  на UBS - APLINK MRX с висока разделителна способност са разработени да печатат директно върху подвижни повърхности.

МАСТИЛЕНИЯТ МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР UBS APLINK MRX 1435 Е ПРОЕКТИРАН ДА ПЕЧАТА ДИРЕКТНО ВЪРХУ ГОЛЕМИ ПОРЬОЗНИ МЕСТА.

СЪЗДАДЕН Е С ВЪРХОВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИРЕКТНО ОТПЕЧАТВАНЕ ВЪРХУ ГОЛЕМИ ПОРЬОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ НА КОРПУСИТЕ.

ПРОЕКТИРАН И ПРОИЗВЕДЕН ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЛОГА, СИМВОЛИ И 100% ЧЕТЛИВИ 1D / 2D БАРКОДА, СЪВМЕСТИМИ С GS1 СТАНДАРТИТЕ (GTIN13, GTIN14, G21-128, GS1 DATAMATRIX ...) ЗА ВТОРИЧНИ ОПАКОВКИ ОТ ПОРЬОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ , КАРТОНЕНИ ТАВИ И ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ И ДР.

ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ГЛАСОВА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯВА ПЕЧАТАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ДО ВИСОЧИНА 144 ММ, С ВИСОК КОНТРАСТ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЕКОЛОГИЧНО МАСЛЕНО МАСТИЛО С РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ДО 185Х720 DPI И СКОРОСТ ДО 110 МИН.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДУЛНИЯ СИ ДИЗАЙН, APLINK MRX 1435 ПОЗВОЛЯВА ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА НА 1 ИЛИ 2 ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 8 "ЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН КОНТРОЛЕР, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА НЕЗАВИСИМОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ЧРЕЗ ИНТУИТИВНИТЕ И ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИКОНИ.

БУТИЛКАТА ЗА МАСТИЛО БЕЗ НАЛЯГАНЕ СЪДЪРЖА МАСТИЛО НА БАЗАТА НА МАСЛО, КОЕТО НЕ СЪДЪРЖА 100% МИНЕРАЛНО МАСЛО. ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН, БЕЗ ДА СЕ НАЛАГА ДА СПРЕТЕ ПРОЦЕСА НА ПЕЧАТ, КОЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ СПРЕ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ КОНСУМАТИВИ.

ИНОВАТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА ГАРАНТИРА НИСКА КОНСУМАЦИЯ И НАДЕЖДЕН ПЕЧАТ И СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧУДЕСЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПЕСТЕНЕ НА РАЗХОДИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ.

APLINK MRX 1435 Е ЛЕСЕН ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ И ПРЕДЛАГА ШИРОК ОБХВАТ НА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВСЯКА ИНФОРМАЦИОННА ИЛИ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ИНТЕРФЕЙСА WYSIWYG UBS DESIGNER® И UBS LABMAN® SOFTWARE, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАВЛЯВАТЕ И ПРЕДАВАТЕ ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ ВСЯКАКВИ ERP, MES, WMS ИЛИ СУБД.

ПРИНТЕРЪТ APLINK MRX 1435 МОЖЕ ДА РАБОТИ И В САМОСТОЯТЕЛЕН РЕЖИМ, КАТО КАЧВА СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ USB УСТРОЙСТВО ИЛИ ETHERNET ВРЪЗКА.

СИСТЕМИТЕ APLINK MRX 1435 СЪЩО МОГАТ ДА РАБОТЯТ САМОСТОЯТЕЛНО, КАТО КАЧВАТ СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ USB УСТРОЙСТВО ИЛИ ETHERNET ВРЪЗКА.

• ВИСОЧИНА НА ПЕЧАТ 144 ММ (5.67 ИНЧА)

• 100% МАСТИЛО БЕЗ МИНЕРАЛНО МАСЛО

• ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧАТАЩА ГЛАВА ОТ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ

• МОДУЛЕН ДИЗАЙН С ПРОМЕНЛИВА ВИСОЧИНА И ДЪЛБОЧИНА

• НИСКА ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА

• 8 "ЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН С ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС

• СКОРОСТ НА ПЕЧАТ ДО 110 М / МИН (330 ФУТА / МИН)

• РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ДО 185 X 720 DPI

• ОТПЕЧАТВАНЕ ВЪРХУ ВСЯКА ПОРЕСТА ПОВЪРХНОСТ

• ETHERNET И USB СВЪРЗАНОСТ

• ВГРАДЕН СВЕТЛИНЕН СИГНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИНТЕРА

• ПРОМЯНА В КОНСУМАЦИЯТА НА РЕЖИМ БЕЗ СПИРАНЕ

• 1 ИЛИ 2 ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ

• ГРАФИЧЕН СОФТУЕР UBSDESIGNER®

• GS1 ОДОБРЯВА 100% ЧЕТЛИВИ БАРКОДА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАХРАНВАНЕ

110 / 240V 50-60HZ - 21 W (1 ПРИНТЕР) / 37 W (2 ПРИНТЕРА)

ВРЪЗКА

СТАНДАРТ, USB, ETHERNET, WIFI

ВИСОЧИНА

МИН. 515 ММ - МАКСИМУМ 1290 ММ (МИН. 1,7 ФУТА - МАКСИМУМ 4,2 ФУТА)

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

ОТ + 5 ° C ДО + 50 ° C (+ 41 ° F ДО + 122 ° F)

ВЛАЖНОСТ

ОТ 5% ДО 85% НЕКОНДЕНЗИРАНИ

ПОТРЕБИТЕЛНО

INK

МАСЛЕНО МАСТИЛО, 100% БЕЗ МИНЕРАЛНО МАСЛО

ЦВЯТ

ЧЕРНО, ЧЕРВЕНО, СИНЬО, ЗЕЛЕНО И ЖЪЛТО.

БУТИЛКА ЗА МАСТИНА

500 ML И 1000 ML МАСТИЛО ЗА МАСТИЛО

МАТЕРИАЛ ЗА ПЕЧАТ

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОРЕСТИ СУБСТРАТИ

ФУНКЦИИ НА МОДУЛА ЗА ПЕЧАТ

ВИСОЧИНА

144 MM (5.67 ")

DROP VOLUME

35 PL

СКОРОСТ

ДО 110 M / MIN (361 FT / MIN)

РЕЗОЛЮЦИЯ (ВЕРТИКАЛНА / ХОРИЗОНТАЛНА)

185 DPI / ДО 720 DPI

PRINT / SEC

ДО 2 ОТПЕЧАТЪКА В СЕКУНДА

ДИСТАНЦИОННОСТ (МЕЖДУ ПЕЧАТ НА ГЛАВА И ПОДОБРЯВАНЕ)

МАКС 5 ММ (0.2 ")

БАРКОДОВЕ

GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417 И ДР.

ДАННИ

ФИКСИРАН ИЛИ ПРОМЕНЛИВ ТЕКСТ, ДАТИ, БРОЯЧИ, ФОРМУЛИ, ЛОГА, ИЗОБРАЖЕНИЯ ...

ПРИНТЕРНА ПОЗИЦИЯ И ПОСОКА

ПРАВИ, 90 ° ЪГЪЛ ИЛИ ПЪПНА ПОЗИЦИЯ.

СТРАНИЧНО ИЛИ ГОРНО ОТПЕЧАТВАНЕ.

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ

ВЪНШЕН ЕНКОДЕР КОМПЛЕКТ, СВЕТЛИНЕН И АКУСТИЧЕН СИГНАЛ СИГНАЛ, КОМПЛЕКТ ЗА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА.

КОНТРОЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DISPLAY

8 "ПЪЛНОЦВЕТЕН СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

 

КОНТРОЛ НА ГЛАВА НА ГЛАВАТА

1 ИЛИ 2 ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ

СЪВМЕСТИМОСТ

1 USB 2.0, 1 ETHERNET 10/100/1000 И WI-FI (ИЗПЪЛНЕНИЕ)

ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТ НА СОФТУЕРА

UBSDESIGNER И UBSLABEL CS

 

EN

HIGH-RESOLUTION INKJET PRINTERS

APLINK MRX 1435

UBS APLINK MRX 1435 High Resolution Inkjet Printer is designed to print directly on large porous areas.

It is created with the ultimate technology to print directly on large porous surfaces of cases.

Designed and manufactured to print texts, images, logos, symbols and any 100% legible 1D/2D barcodes compatible with GS1 standards (GTIN13, GTIN14, G21-128, GS1 Datamatrix…) for secondary packages of porous surfaces, such as corrugated carton cases, cardboard trays and paper bags, etc.

4th generation piezo electric print head allows printing messages up to 144mm height, of high contrast, using eco-friendly oil-based ink, at resolutions up to 185x720 dpi and speed up to 110/min.

Thanks to its modular design, APLINK MRX 1435 allows simultaneous use of 1 or 2 printheads connected to a user-friendly 8” colored touch screen controller, that allows operating each printhead independently through its intuitive and easy-to-use icons.

The non-pressurized ink bottle contains oil-based ink, 100% mineral oil free. It can be replaced without having to stop the printing process, which avoids having to stop the production line to change the consumable.

The innovative temperature and drop volume control technology, ensures a low consumption and a reliable print out and it becomes a great tool for cost-saving on the production line.

APLINK MRX 1435 is easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through WYSIWYG interface UBS Designer® and UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.

APLINK MRX 1435 Printer, can also work on standalone mode, uploading the messages through a USB drive or Ethernet connection. 

The APLINK MRX 1435 systems, can also work autonomously, uploading the messages through a USB drive or Ethernet connection.

Printing height 144 mm (5.67")

100% mineral oil free ink

4th generation piezo electric print head

Modular design with variable height and depth

Low periodical maintenance

8” full color touch screen with graphic interface

Printing speed up to 110 m/min (330ft/min)

Resolution up to185 x 720 dpi 

Printing on any porous surface

Ethernet and USB connectivity

Printer status control integrated light beacon

Non-stop mode consumable change

1 or 2 print heads

Graphic software UBSDesigner®

GS1 approved 100% readable barcodes

TECHNICAL FEATURES

POWER SUPPLY

110/240V 50-60Hz - 21 W (1 printer) / 37 W (2 printers)

CONNECTION

STANDALONE, USB, ETHERNET, WIFI

HEIGHT

Min. 515 mm - max 1290 mm (min 1,7 ft - max 4,2 ft)

ENVIRONMENT

From +5° C up to + 50°C (+41°F up to +122 °F)

HUMIDITY

From 5 % up to 85 % non-condensed

CONSUMABLE

INK

Oil-based ink, 100 % Mineral oil free

COLORS

Black, red, blue, green and yellow.

INK BOTTLE

500 ml and 1000 ml ink Bottle

MATERIAL TO PRINT

All type of porous substrates

PRINTING MODULE FEATURES

HEIGHT

144 mm (5.67")

DROP VOLUME

35 pl

SPEED

Up to 110 m/min (361 ft/min)

RESOLUTION (VERTICAL/HORIZONTAL)

185 dpi / up to 720 dpi

PRINT/SEC

Up to 2 prints per second

DISTANCE (BETWEEN PRINT HEAD AND SURFACE)

Max 5 mm (0.2”)

BARCODES

GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417, etc.

DATA

Fixed or variable text, dates, counters, formulas, logos, images...

PRINTHEAD POSITION & DIRECTION

Straight, 90° angle or umbilical position. 

Side or top printing.

OPTIONS & ACCESSORIES

External encoder kit, light and acoustic signal beacon, Low temperature kit.

CONTROLLER FEATURES

DISPLAY

8" full color touch screen display

 

PRINT HEAD CONTROL

1 or 2 print heads

CONNECTIVITY

1 USB 2.0, 1 ETHERNET 10/100/1000 AND WI-FI (OPTIONAL)

SOFTWARE LABEL DESIGN

UBSDesigner and UBSLabel CS

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

 

Снимки:

мастилено - струен печат

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook