< Назад

APL 8000 ELV - автоматична принт аплай система с АСАНСЬОР - 3 СТРАНИ НА ПЕЧАТ - GS1 128

СИСТЕМИ ЗА ПЕЧАТ И АПЛИКИРАНЕ/НАНАСЯНЕ/ С ТРАЯВЕРСА  - 

НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН, АВТОНОМЕН И СЛЕДЯЩ ПРОЦЕСА.

 

APL 8000 ELV СЕРИЯ

УНИКАЛНА СИСТЕМА ЗА ПЕЧАТ И НАНАСЯНЕ С АСАНСЬОР ПО ВИСОЧИНА НА ЕТИКЕТИ. АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ ИЛИ ПАЛЕТА С ПРОМЕНЛИВА ВИСОЧИНА НА 1, 2 ИЛИ 3 СТРАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ.

UBS APL 8000 ELV SERIES СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ВЪРХУ ПАЛЕТА, КОИТО СА МОНТИРАНИ ОТНОВО ИЛИ С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ.

 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА КРАЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАЗЛИЧНИТЕ ВАРИАНТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, В РЕЗУЛТАТ НА НОВИТЕ ЛОГИСТИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ СЕ ПОЯВИХА РАЗЛИЧНИ ПАЛЕТИЗИРАНИ ФОРМИ:

 

 РЕМОНТИРАНИ ПАЛЕТИ

        2 РЕМОНТИРАНИ ПАЛЕТИ, ОБИКНОВЕНО ОТ 800X1.200ММ ИЛИ 1.000Х1.2000ММ.

O ПОЛУРЕМАРКЕТИРАНИ ПАЛЕТИ

        2 КОМПЛЕКТА ОТ 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА (4 ПОЛОВИНКИ ПАЛЕТИ ОТ 800X600MM ИЛИ 1,000X600MM)

        3 КОМПЛЕКТА ОТ ПОЛОВИНАТА ПОВТОРНО ПОСТАВЕНИ ПАЛЕТИ (6 ПОЛОВИНКИ ПАЛЕТИ ОТ 800X600MM ИЛИ 1.000X600MM)

• ПАЛЕТИ С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ

        ПАЛЕТИ С РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ

 

ПОРАДИ СЛОЖНОСТТА НА ТОЗИ ВИД ПАЛЕТИЗАЦИЯ, СЕРИЯТА APL 8000 ELV СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЕЗИ ЛИНИИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПАЛЕТИ GS1-128 НА РАЗЛИЧНИ ВИСОЧИНИ, СЛЕДВАЙКИ ПРЕПОРЪКИТЕ НА GS1 INTERNATIONAL.

 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА АСАНСЬОРНАТА СИСТЕМА, ТОЙ НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ОТПЕЧАТВАМЕ И ПРИЛАГАМЕ ЕТИКЕТИ С ПРОМЕНЛИВИ ДАННИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ АВТОМАТИЧНО, ОТ 750 ММ ДО ВИСОЧИНА 2.400 ММ, ОСИГУРЯВАЙКИ ПЕРФЕКТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЕТИКЕТИТЕ, ВИСОКА СКОРОСТ И НАДЕЖДНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

 

APL 8000 ELV Е СЪВМЕСТИМ С ВСЕКИ ПЕЧАТ НА OEM НА ПАЗАРА.

КОНТРОЛИРАНИ ОТ PLC, СЕРИЯТА APL 8000 ELV МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ АДАПТИРА КЪМ ВСЯКА КРАЙНА ЛИНИЯ, ИЗПОЛЗВАЩА СИНХРОНИЗАЦИЯ И НАСОЧЕНИ АЛАРМЕНИ СИГНАЛИ.

 

APL 8000 ELV SERIES СЕ ИНСТАЛИРАТ И ИНТЕГРИРАТ И ПРЕДЛАГАТ ШИРОК ОБХВАТ НА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВСЯКА IT ИЛИ АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЧРЕЗ UBS LABMAN® SOFTWARE, КОИТО ПОЗВОЛЯВАТ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ КЪМ ИЛИ ОТ ВСЯКА ERP, MES, WMS ИЛИ DBMS.

 

 

• АСАНСЬОР ЗА АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ ВЪРХУ ПАЛЕТИ ИЛИ ПАЛЕТИ, С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ

• PLC ИНТЕРФЕЙС ЗА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИКЕТА.

• 5,7 "HMI ДИСПЛЕЙ.

• ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАМПОН.

O ДАТЧИК ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ.

O ДАТЧИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИКЕТИ.

O ИНТЕЛИГЕНТЕН ТАМПОН, ПРИСПОСОБИМ КЪМ ВСЯКА НЕРАВНА ПОВЪРХНОСТ.

• БАРКОД СКЕНЕР (ОПЦИЯ).

• СВЪРЗВАНЕ С ВСЯКА ERP, MES, WMS, DBMS И Т.Н.

• GS1-128 СИМВОЛОГИЯ, ОДОБРЕНА И ПРЕПОРЪЧАНА ОТ GS1 INTERNATIONAL ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАЛЕТИ.

• СКОРОСТ ДО 200 ПАЛЕТА / ЧАС ЗА ДВУСТРАННО ЕТИКЕТИРАНЕ.

• ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

• ВИСОКОСКОРОСТЕН ПРОЦЕСОР ЗА ДАННИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН РЕЖИМ И ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ.

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЕТЕКТОР ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ

• СВЕТЛИНЕН И АКУСТИЧЕН АЛАРМЕН СИГНАЛ

• ЗАКРИТО СЪХРАНЕНИЕ НА НОСИТЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА.

• ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА СМЯНА НА НОСИТЕЛЯ

• ВИСОКОКОНФИГУРИРУЕМА СТОЙКА ЗА СТОЙКА.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕЧАТ ДВИГАТЕЛ

ZEBRA, DATAMAX, SATO ...

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕЧАТ

ОТ 206 ДО 300 DPI

ЕЛЕМЕНТ РОЛ

МАКС. ДИАМЕТЪР: ДО 260 ММ / 10,25 "

RIBBON ROLL

МАКС. ДЪЛЖИНА: 600 М / 1.968 ФУТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ)

ИНТЕРФЕЙС

RS232, USB, ETHERNET, БЕЗЖИЧЕН (ПО ИЗБОР)

DISPLAY

СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ 5,7 "

ТЕЖЕСТ

ПРИБЛИЗИТЕЛНО. 850,8 КГ

РАЗМЕРИ

ШИРИНА: 2789 ММ /109.8 ИНЧА - ДЪЛБОЧИНА: 1405 ММ / 55.3 "

ВИСОЧИНА: 1230 ММ / 48.2 "

ЗАХРАНВАНЕ

110/220 VAC, 50/60 HZ

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

ОТ + 4 ° C / 39.2 F ДО 45 ° C / 113 F

ОТ + 4 ° / 39,2 F ДО 70 ° C / 158 F (ДОПЪЛНИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА)

ВЛАЖНОСТ

МЕЖДУ 20-85% БЕЗ КОНДЕНЗАЦИЯ

* В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА ПЕЧАТНАТА МАШИНА.

** В ЗАВИСИМОСТ ОТ СКОРОСТТА НА ЛИНИЯТА И ERP СИСТЕМАТА.

 

 

EN

PALLET PRINT & APPLY SYSTEMS

APL 8000 ELV SERIES

Unique Print & Apply System with elevator for automatic labeling on remounted pallets or pallets with variable heights on 1, 2 or 3 sides in real time.

UBS APL 8000 ELV Series are designed to print and apply labels in real time on remounted pallets or with variable heights.

 

Thanks to the development of end-of-line equipments and different transportation options, various palletizing forms have appeared as a consequence of new logistic requirements:

 

Remounted pallets

        2 remounted pallets, usually of 800x1.200mm or 1.000x1.2000mm.

o Half remounted pallets

        2 sets of 2 half remounted pallets (4 half pallets of 800x600mm or 1.000x600mm)

        3 sets of 3 half remounted pallets (6 half pallets of 800x600mm or 1.000x600mm)

Pallets with variable heights

        Pallets with different heights

 

Due to the complexity of this kind of palletizing, APL 8000 ELV Series are designed for those lines where GS1-128 pallet labeling in different heights is required, following the recommendations of GS1 International.

 

Thanks to its elevator system, it allows us to print and apply labels with variable data in real time automatically, from 750mm up to 2.400mm height, providing a perfect label positioning, high speed and a reliable application.

 

APL 8000 ELV is compatible with any OEM print engine in the market.

Controlled by a PLC, APL 8000 ELV Series can easily be adapted to any end-of-line using synchronization and guided alarm signals.

 

APL 8000 ELV Series are easy to install and integrate and offering a wide connectivity range to any IT or automatization system, through UBS Labman® Software, that allow to manage and transmit data to or from any ERP, MES, WMS or DBMS.

 

 

Elevator for automatic labeling on remounted pallets or pallets with variable heights

PLC interface for an efficient control of label applying sequence.

5,7" HMI Display .

Smart Tamp Pad.

o Label sensor.

o Label application sensor.

o Smart tamp, adaptable to any uneven surface.

Barcode scanner (optional).

Connectivity to any ERP, MES, WMS, DBMS etc.

GS1-128 symbology approved and recommended by GS1 international for pallet identification.

Speed up to 200 pallets/hour for 2 side labelling.

High performance and reliability

High-speed data processor for standalone mode and great data storage capacity.

Optional low media detector

Light and acoustic alarm beacon

Covered media storage. Optional Cooling System.

Easy access to change the media

Height-configurable stand support.

TECHNICAL FEATURES

PRINT ENGINE

ZEBRA, DATAMAX, SATO...

PRINTING RESOLUTION

From 206 up to 300 dpi

LABEL ROLL

Max. diameter.: up to 260 mm / 10.25”

RIBBON ROLL

Max. Length: 600 m / 1.968 ft (depending on print engine specifi cations)

INTERFACE

RS232, USB, Ethernet, Wireless (optional)

DISPLAY

Touchscreen display 5,7"

WEIGHT

Aprox. 850,8Kg

DIMENSIONS

Width: 2789 mm /109.8” – Depth: 1405 mm / 55.3” 

Height: 1230mm / 48.2”

POWER SUPPLY

110 / 220 VAC, 50 / 60 Hz

WORKING TEMPERATURE

From +4°C / 39.2 F up to 45°C / 113 F

From +4° / 39.2 F up to 70 °C / 158 F (Optional Cooling System)

HUMIDITY

Between 20-85% non-condensing

*Depending on the print engine specifications.

**Depending on the line speed and ERP System.

 

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8 

Телефон: 052 64 38 28
Телефон: 0877 777 024  

email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg

web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

 

Снимки:

APL 8000 ELV SERIE
APL 8000 ELV SERIE

Видео клипове:

За контакти

ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Адрес: Варна, 9002, ген. Столетов 8  
Телефон: 052 643828      
email: office@etiket.bg
email: magazin@etiket.bg


web: www.etiket.bg
web: www.shop.etiket.bg
web: www.kotlenkamak.bg

Facebook Намерете ни във Facebook