Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от блога

Промяна в етикетирането на яйца - РЕГЛАМЕНТ ЕС 2023

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца и за отмяна на Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 75, параграф 2, член 79, член 86, буква а) и член 89 от него, като има предвид, че:

В своето съобщение от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ (2) Комисията съобщи за преразглеждането на стандартите за търговия с цел да се осигури навлизането и предлагането на устойчиви селскостопански продукти и да се засили ролята на критериите за устойчивост, като се вземе предвид възможното въздействие на тези стандарти върху загубите и разхищението на храни. В този контекст следва също така да бъдат изменени съществуващите стандарти за предлагане на пазара на яйца, като се вземат предвид техническият напредък и потребителското търсене, както и разпространението на птичия грип като рисков фактор за производителите на яйца от кокошки, свободно отглеждани на открито.
Регламент (ЕО) № 1234/2007 беше отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Съвета (3). В част II, дял II, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се определят правила относно стандартите за търговия с яйца без да се въвеждат съществени промени и се упълномощава Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в това отношение. С цел да се осигури гладко функциониране на пазара на яйца с оглед на новата нормативна уредба, е необходимо посредством такива актове да бъдат приети определени правила. Настоящият регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2466 на Комисията (4) следва да заменят Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията (5), който поради това следва да бъде отменен.
С цел да се осигури гладко функциониране на пазара на яйца стандартите за търговия с яйца следва да обхващат критериите за класифициране, съхранението и боравенето, изискванията за маркиране и пакетиране, използването на незадължителни запазени наименования, допустимите отклонения и условията по отношение на вноса и износа. Тъй като всички тези аспекти са тясно свързани, правилата относно стандартите за търговия с яйца следва да се запазят като съгласуван набор от правила и следователно да бъдат установени в един делегиран акт.
Регламент (ЕО) № 852/2004 (6) и Регламент (ЕО) № 853/2004 (7) на Европейския парламент и на Съвета се прилагат за яйцата. Тъй като те са от значение в областта на стандартите за търговия с яйца и с цел да се осигури съгласуваност, следва доколкото е възможно да се включи позоваване на тези хоризонтални регламенти.
ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
COM/2020/381 final.
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2466 на Комисията от 17 август 2023 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца (ОВ L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).
Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6).
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).
С Директива 1999/74/ЕО на Съвета (8) са установени принципите за отглеждането на кокошки в рамките на различни селскостопански системи. Тъй като нейните разпоредби са свързани със стандартите за търговия с яйца и с цел да се осигури съгласуваност, следва доколкото е възможно да се включи позоваване на посочената директива.
Качествените характеристики за яйца клас A трябва да бъдат уредени, за да се гарантира високо качество на яйцата, доставяни директно до крайния потребител и да се установят критерии, които могат да бъдат проверявани от службите за инспекция. Тези качествени характеристики следва да се базират на Стандарт № 42 на Икономическата комисия на Обединените нации за Европа (UN/ECE) относно качествения контрол за пускане на пазара и търговия с яйцата в черупка при движението им в международната търговия между и към държавите членки на UN/ECE.
Най-общо, яйцата не трябва да се измиват или почистват, защото подобна практика може да причини увреждане на черупката, която със своите антимикробни свойства представлява ефективна бариера срещу проникването на бактерии. Още повече яйцата клас A не трябва да се измиват поради възможното увреждане на физическите бариери, например на подчерупковата ципа, което може да се случи по време на или след измиването. Такова увреждане благоприятства замърсяването през черупката с бактерии или загубата на влажност, като по този начин се увеличава рискът за потребителите, особено ако последващите условия на сушене и съхранение не са оптимални.
Въпреки това някои практики, като третирането на яйцата с ултравиолетови лъчи, не трябва да се разглеждат като почистващ процес. Въпреки това, в някои държави членки се използват системи, подлежащи на разрешение и работещи при внимателно контролирани условия с много добри резултати. Съгласно Становището относно микробиологичните рискове в процеса на измиване на яйца за консумация (9), прието на 7 септември 2005 г. от Научния комитет по биологичните заплахи към Европейския орган за безопасност на храните по искане на Комисията, практиката за измиване на яйцата може да бъде подкрепена от хигиенна гледна точка, при условие че наред с другото бъде разработен кодекс с практики за системите за измиване на яйца.
Яйцата от клас А следва да се категоризират според теглото. Поради това следва да се определят ограничен брой категории според теглото и съответните ясни наименования, както и минимални изисквания за етикетиране, които не изключват допълнителното доброволно етикетиране, при условие че са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10).
Само предприятия, чиито помещения и техническо оборудване са подходящи за мащаба и типа на дейността им, както и които имат възможности да боравят с яйцата по подходящ начин, следва да бъдат упълномощени, като центрове за опаковане, да категоризират яйца в зависимост от тяхното качество и тегло.
С цел да се гарантира годността на яйцата, следва да бъдат определени максимални срокове за класифицирането, маркирането, пакетирането на яйцата и маркирането на опаковките.
В допълнение към общото задължение за гарантиране на проследимостта на храните, фуражите, животните, отглеждани за производство на храни и всяко друго вещество, което се предвижда или за което се очаква да бъде вложено в храни или фуражи на който и да е етап на производството, преработката и дистрибуцията съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (11), за целите на извършването на проверки, следва да се определи информацията, която трябва да бъде добавена върху транспортната опаковка, съдържаща яйцата и в придружителните документи.
Маркирането на яйцата с код на производителя в обекта на производство е особено важно когато яйцата се доставят в друга държава членка. По-специално по отношение на яйцата от клас В трябва да е ясно, че ако кодът на производителя сам по себе си не позволява ясна идентификация за категоризиране според качеството, яйцата от клас B трябва да се маркират с друго обозначение.
Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).
EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) № 269 от 2005 г., стр. 1.
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
Следва да се дефинират характеристиките на другите възможни обозначения за маркиране на яйца от клас B съгласно посоченото в част VI, точка III, подточка 1, алинея втора от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Когато яйцата се доставят директно на предприятия от хранителната промишленост за преработка и съществуват достатъчно гаранции за крайната им дестинация, държавите членки могат да предоставят на операторите, които поискат, изключения от изискването за маркиране, при условие че яйцата се доставят директно от производствения обект до хранителната промишленост.
С Регламент (ЕС) № 1169/2011 се определят правила от общо естество, приложими за всички храни на пазара. Въпреки това трябва да се осигурят някои специфични изисквания за маркиране на опаковките на яйцата.
Следва да бъдат определени наименованията за идентифициране на метода на отглеждане, както и минималните изисквания за системите за производство на яйца по различните методи на отглеждане на кокошки носачки.
Когато се продават яйца с незадължително запазено наименование, с което се подчертава, че яйцата са изключително пресни, следва да се определи максимален срок за такива обозначения.
Когато се продават яйца, за които е обозначен начинът на хранене на кокошките носачки, следва да се определят минимални изисквания за използването на такива обозначения.
Когато яйцата се продават в насипно състояние, дадена информация, разположена обикновено на опаковката, трябва да е достъпна за потребителя.
В допълнение към общите хигиенни изисквания при увиването и опаковането на храните трябва да се определят някои допълнителни изисквания, за да се минимизира рискът от разваляне или замърсяване на яйцата по време на транспорта и съхранението. Тези стандарти следва да се основават на UN/ECE Стандарт № 42.
Яйцата за промишлени нужди не са подходящи за директна човешка консумация. Ето защо е подходящо да се изисква специална лента или етикет за по-лесна идентификация на опаковките, съдържащи такива яйца.
Възможно е трети държави да имат изисквания по отношение на търговията с яйца, различни от определените от Съюза. За да се улесни износът, пакетираните и предназначени за износ извън Съюза яйца трябва да отговарят на тези изисквания.
Следва да се определят подробни правила за оценяването на равностойността на стандартите за търговия на трети държави със законодателството на Съюза, което Комисията ще трябва да извърши при поискване от трети държави. Следва да бъдат установени определени изисквания за маркиране и етикетиране на яйцата, внасяни от трети държави.
Трябва да се позволят определени отклонения, когато се проверява съответствието със стандартите за търговия. Тези отклонения са различни на отделните етапи на обращение на пазара.
Снабдяването с яйца за търговията на дребно във френските отвъдморски департаменти разчита отчасти на снабдяване с яйца от европейския континент, тъй като местното производство все още е недостатъчно за задоволяване на търсенето. С оглед на продължителността на транспортиране и климатичните условия запазването на яйцата при транспортиране до френските отвъдморски департаменти предполага спазването на специфични уговорки, включително възможността да се превозват яйцата охладени. Тези специални уговорки могат да се обяснят с недостига на местен капацитет за производство на яйца. Тези извънредни мерки следва да бъдат прилагани до изграждането на задоволителен местен капацитет.
С цел да се отчетат специфичните условия на търговията с яйца в определени отдалечени райони на Финландия, търговията от производителите към магазините за продажба на дребно в тези райони следва да бъде освободена от изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на настоящия регламент,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се допълва Регламент (ЕС) № 1308/2013, като в него се добавят правила относно стандартите за търговия за яйца от кокошки от вида Gallus gallus, с изключение на яйца за люпене, по-специално по отношение на:

критериите за класифициране;
съхраняването и боравенето;
изискванията по отношение на маркирането и пакетирането;
използването на незадължителни запазени наименования;
допустимите отклонения;
условията по отношение на вноса и износа.
Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2466, се прилагат определенията по член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и точки 5.2, 5.3, 5.4 и 7.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Прилагат се също така следните определения:

„опаковка“ означава обвивка, съдържаща яйца от клас A или от клас B, с изключение на транспортните опаковки и контейнерите с яйца за промишлени цели;
„единични продажби на яйца“ означава предлагането на яйца, които не са в опаковки, за търговия на дребно до крайния потребител;
„събирател“ означава всяко предприятие, регистрирано в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004, за събиране на яйца от производителя с цел доставка до център за опаковане, до пазар, продаващ изключително на търговците на едро, чиито предприятия са одобрени като центрове за опаковане, или до хранителната и нехранителната промишленост;
„хранителна промишленост“ означава предприятие, което произвежда яйца и техни продукти, предназначени за консумация от хората, с изключение на заведенията за обществено хранене;
„нехранителна промишленост“ означава промишлено произведени продукти, съдържащи яйца, непредназначени за директна човешка консумация;
„заведения за обществено хранене“ означава заведения, упоменати в член 2, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;
„яйца“ означава яйца в черупка, които не са счупени, инкубирани или топлинно обработени яйца и които са снесени от кокошки от вида Gallus gallus и са подходящи за директна човешка консумация или за приготвяне на яйчени продукти;
„счупени яйца“ означава яйца, показващи пукнатини както на черупката, така и на мембраната, в резултат на което се разкрива съдържанието на яйцето;
„инкубирани яйца“ означава яйца от момента на вкарването им в инкубатор;
й) „яйца за промишлени цели“ означава яйца, непредназначени за консумация от хора;

„партида“ означава яйцата в опаковки или за единична продажба от един и същ производствен обект или център за опаковане, разположен на едно и също място, с една и съща дата на снасяне или минимален срок на годност или опаковъчна дата, едни и същи методи за отглеждане и, в случаите на категоризирани яйца - едно и също качество и тегло;
„повторно опаковане“ означава физическото пренасяне на яйцата в друга опаковка или повторно маркиране на опаковка, съдържаща яйца;
м) „търговия“ означава държането на яйца за продажба, включително предлагането им за продажба, съхранение, опаковане, етикетиране, доставка или всякаква друга форма на прехвърляне, независимо дали безвъзмездно, или не; н) „оператор“ означава производител и всяко друго физическо или юридическо лице, които участват в търговията с яйца;

„производствена площадка“ означава предприятие, отглеждащо кокошки носачки, регистрирано в съответствие с Директива 2002/4/ЕО на Комисията (12);
п) „център за опаковане“ означава център за опаковане по смисъла на Регламент (ЕО) № 853/2004, който е получил разрешение съгласно член 3, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2466 и в който яйцата се категоризират по качество и тегло;

„краен потребител“ означава окончателния потребител на хранителен продукт, който няма да използва храната като част от някаква стопанска операция или дейност, свързана с хранителната стока;
с) „код на производител“ означава отличителния номер на производствената площадка съгласно точка 2 от приложението към Директива 2002/4/ЕО.

Член 3

Качествени характеристики на яйцата

Яйцата от клас A трябва да имат следните качествени характеристики:
черупка и подчерупкова ципа: нормална форма, чисти и неповредени;
въздушна камера: височина, ненадвишаваща 6 мм, неподвижна; все пак за яйцата, които ще се продават в категория „екстра“, не трябва да надвишава 4 мм;
жълтък: видим при овоскопиране като сянка с неясни контури; без значителни отклонения от централното положение при въртене на яйцето;
белтък: ясно прозиращ;
зародиш: незабележимо развитие;
чужди тела: не се разрешава;
нежелан особен мирис: не се разрешава.
За яйца от клас B ще се считат яйца, които не отговарят на качествените критерии, предвидени в параграф 1. Яйцата от клас A, които вече не притежават посочените характеристики, се прекласират в яйца от клас B. Яйцата, които не са маркирани в срок от 10 дни след снасянето, се определят като яйца от клас В.
Член 4

Съхранение на яйцата и боравене с тях

Яйцата от клас A не се измиват или почистват нито преди, нито след категоризирането, освен в случите, предвидени в параграф 3.
Яйцата клас A не трябва да бъдат подлагани на никаква обработка за консервиране, нито да бъдат охлаждани в помещения или заводи, където температурите се поддържат изкуствено по-ниски от + 5 °C. Въпреки това яйцата, съхранявани при температури под + 5 °C по време на транспортиране, по-кратко от 24 часа, или в самия обект, в който се извършва продажбата на дребно, или в складовите помещения на този обект, за не повече от 72 часа, не се считат за охладени.
Държавите членки, които на 1 юни 2003 г. разрешават на центровете за опаковане да измиват яйца, могат да продължат да разрешават на центровете за опаковане да измиват яйца при условие че тези центрове работят в съответствие с националните изисквания за системи за миене на яйца. Измитите яйца могат да се продават само в държавите членки, в които се издават такива разрешения.
Държавите членки по параграф 3 насърчават разработването на национални ръководства за добра практика при системите за измиване на яйца, прилагана от операторите в хранителната промишленост съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 852/2004.
(12) Директива 2002/4/ЕО на Комисията от 30 януари 2002 г. относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/ЕО на Съвета (ОВ L 30, 31.1.2002 г., стр. 44).

Член 5

Категоризиране на яйцата от клас A според теглото

Яйцата от клас A се категоризират според теглото, както следва:
XL — много големи: тегло > 73 g;
L — големи: тегло > 63 g и < 73 g;
M — средни: тегло > 53 g и < 63 g;
S — малки: тегло < 53 g.
Категоризирането по тегло се обозначава чрез съответните букви или наименования, определени в параграф 1, или чрез комбинация от двете, която може да бъде допълнена със съответните теглови диапазони.
Чрез дерогация от параграф 1, когато яйца от клас А от различна големина се опаковат заедно в една и съща опаковка, минималното нетно тегло на яйцата трябва да е отбелязано в грамове и надписът „Яйца с различна големина“ или еквивалентен надпис се полага върху външната опаковка.
Член 6

Срокове за сортиране, маркиране, пакетиране на яйцата и маркиране на опаковките

Яйцата от клас А се категоризират, маркират и пакетират в срок от десет дни след снасянето им.
Яйцата, които се търгуват съгласно член 12, се категоризират, маркират и пакетират в срок от четири дни след
снасянето им.

Датата на минималния срок на годност, упомената в член 11, параграф 1, буква г) от настоящия регламент, се полага в момента на пакетирането в съответствие с разпоредбите на точка 1 от приложение X към Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Член 7

Информация върху транспортната опаковка

Без да се засяга член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в производствения обект производителят полага върху всяка транспортна опаковка, съдържаща яйца, следната информация:
името и адреса на производителя;
кода на производителя;
броя на яйцата и/или тяхното тегло;
датата или периода на снасяне;
датата на изпращане.
В случай че центровете за опаковане се снабдяват с непакетирани яйца от свои собствени производствени единици, разположени в същия обект, идентификацията върху транспортните опаковки може да се извърши в центъра за опаковане.

Информацията, определена в параграф 1, се полага върху транспортните опаковки и се съдържа в придружителните документи. Копие на тези документи се съхранява от всеки участващ оператор, до който се транспортират яйцата. Оригиналите на придружителните документи се съхраняват в центровете за опаковане, сортирали яйцата.
Когато партидите, получени от даден събирател, се разпределят за доставка на повече от един оператор, придружителните документи може да се заменят с етикети на съответните транспортни контейнери, при условие че последните включват цялата информация по параграф 1.

Информацията по параграф 1, приложима при транспортните опаковки, не се променя и остава върху транспортната опаковка до момента на изваждане на яйцата за непосредствено сортиране, маркиране, опаковане или по-нататъшна преработка.
Член 8

Маркиране на яйцата за трансгранична доставка

Яйцата, които се доставят от производствен обект до събирател, център за опаковане, хранителна или нехранителна промишленост, разположени в друга държава членка, се маркират с кода на производителя преди напускането на производствения обект.
Държавата членка, на чиято територия е разположен производственият обект, може да разреши освобождаване от изискванията, определени в параграф 1, когато производителят е подписал договор за доставка с център за опаковане в друга държава членка, който изисква маркирането да се извършва съгласно настоящия регламент. Такова освобождаване може да се разреши само при поискване от двата оператора и с предварителното писмено съгласие на държавата членка, в която е разположен центърът за опаковане. В такива случаи стоката се придружава от копие от договора за доставка.
Минималният срок на договора за доставка според параграф 2 не може да е по-малко от един месец.
Преди да бъде предоставено освобождаване съгласно параграф 2 от настоящия член, биват уведомени службите за инспекция, посочени в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2466, на засегнатите държави членки и на която и да е от държавите членки на транзит.
Яйцата от клас B, продавани в друга държава членка и маркирани в съответствие с част VI, точка III, подточка 1, алинея втора от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, по целесъобразност носят обозначение съгласно член 9 от настоящия регламент с цел да се гарантира лесното им разграничаване от яйцата от клас A.
Член 9

Обозначения при яйца от клас B

Обозначението, посочено в част VI, точка III, подточка 1, алинея втора от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, представлява кръг с диаметър най-малко 12 мм около буква „B“ с височина най-малко 5 мм, или ясно видима цветна точка с диаметър най-малко 5 мм.

Член 10

Маркиране на яйцата, доставяни директно за хранителната промишленост

Освен ако е предвидено друго в санитарното законодателство, държавите членки могат, при поискване от страна на операторите, да ги освободят от задълженията за маркиране, предвидени в част VI, точка III, подточка 1 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато яйцата се доставят директно от производствения обект до хранителната промишленост. Операторът от хранителната промишленост, който съответно възнамерява да използва яйцата само за преработка, носи пълна отговорност за доставката.
Когато в случаите, посочени в параграф 1, яйцата се доставят от производствен обект в една държава членка до хранителната промишленост на друга държава членка, държавата членка, в която е установен производственият обект, информира по подходящ начин компетентните органи на другата държава членка за предоставянето на дерогация от задълженията за маркиране преди първата доставка.
Държавите членки могат да освободят от задълженията за маркиране яйца, внесени от трета държава и доставени директно на хранителната промишленост, при условие че тяхното крайно местоназначение с оглед на преработката им е проверено от компетентните органи на държавата членка.
Член 11

Маркиране на опаковките

На външната страна на опаковките, съдържащи яйца от клас A, се отпечатват по видим и четлив начин:
кодовете на центровете за опаковане, в който яйцата са пакетирани и, по целесъобразност, повторно пакетирани;
категоризирането според качеството; опаковките се идентифицират или с думите „клас А“, или с буквата „А“ - самостоятелно или в комбинация с думите „пресни“ или „пресни яйца“;
категоризирането според теглото съгласно член 5;
минималният срок на годност съгласно член 9, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;
текстът „измити яйца“ за яйца, които са претърпели измиване съгласно член 4 от настоящия регламент;
като специфично условие за съхранение съгласно член 9, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1169/2011 - обозначение, съветващо потребителите да съхраняват яйцата на хладно след закупуване.
Като добавка към изискванията, поставени с параграф 1, на външната страна на опаковките, съдържащи яйца от клас А, се отпечатва по видим и четлив начин използваният метод на отглеждане.
За идентификация на тези методи се използват само следните наименования:

за конвенционалното земеделие — наименованията, определени в приложение I към настоящия регламент;
за биологичното производство — наименованията, определени в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (13).
Значението на кода на производителя е разяснено върху или вътре в опаковката.

Параграф 2 се прилага, без да се засягат националните технически мерки, които надхвърлят минималните изисквания по отношение на системите за производство на яйца по различните методи на отглеждане на кокошки носачки, посочени в приложение II, приложими само за производителите в съответната държава членка, при условие че са съвместими със законодателството на Съюза.
На външната страна на опаковките, съдържащи яйца от клас B, се отпечатват по видим и четлив начин:
кодът на центъра за опаковане;
категоризирането според качеството; опаковките се идентифицират или с думите „клас B“, или с буквата „B“;
дата на пакетиране.
Държавите членки може да изискват, при опаковки на яйца, произведени на собствените им територии, етикетите да са поставени по такъв начин, че да се скъсват при отваряне на опаковката.
Член 12

Незадължителни запазени наименования във връзка с качеството

Думите „екстра“ или „екстра пресни“ могат да се използват като допълнително обозначение за качество върху опаковките, съдържащи яйца от клас А, до деветия ден след снасянето на яйцата.
Когато се използва обозначението, упоменато в параграф 1, датата на снасяне и ограничителният период от девет дни трябва да са посочени на опаковката по ясно видим и напълно четлив начин.
Член 13

Незадължителни запазени наименования във връзка с фуражите

Когато се използва обозначение за начина на хранене на кокошките носачки, се изпълняват следните минимални изисквания:

упоменаване на зърнени храни, използвани като хранителен компонент, може да се направи, само ако те са поне 60 % от теглото на хранителната формула, в която участват повече от 15 % от зърнени вторични продукти;
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).
без да се нарушава изискването за минимум 60 % съгласно буква а), когато се споменава определен тип зърнена култура, тя трябва да е поне 30 % от използваната хранителна формула. Ако се обозначават повече от една зърнени храни, всяка една трябва да съставлява поне 5 % от хранителната формула.
Член 14

Информация, която трябва да е налична при продажбата на яйца поединично

При продажбата на яйца поединично, на потребителите се предоставя следната информация по ясно видим и напълно четлив начин:

категоризирането според качеството;
категоризирането според теглото съгласно член 5;
обозначение за метода на отглеждане съгласно определеното в член 11, параграф 2;
обяснение на значението на кода на производителя;
минимален срок на годност.
Член 15

Качество на опаковките

Без да се засягат изискванията относно опаковането и пакетирането на хранителни продукти, определени в глава X от приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004, опаковките са устойчиви на сътресение, сухи, чисти и в добро състояние, и са направени от материали, които предпазват яйцата от външни миризми и от риска от влошаване на качеството.

Член 16

Пакетиране на яйца за промишлени цели

Яйцата за промишлени цели се търгуват в опаковъчни контейнери с червена лента или етикет.

Тези ленти или етикети трябва да показват:

името и адреса на оператора, за който са предназначени яйцата;
името и адреса на оператора, който изпраща яйцата;
думите „яйца за промишлени цели“ с главни букви с височина поне 2 см, и думите „неподходящи за консумация от хора“ с букви с височина поне 8 мм.
Член 17

Повторно пакетиране

Пакетираните яйца от клас A могат да се пакетират отново само в центровете за опаковане. Всяка опаковка трябва да съдържа само яйца от една и съща партида.

Член 18

Допустимост на дефекти в качеството

1.


а)

б)

При проверката на партидите с яйца от клас А се допускат следните отклонения:
в центъра за опаковане, точно преди изпращане на партидата: 5 % от яйцата с дефекти в качеството; на други етапи от обращението им на пазара: 7 % от яйцата с дефекти в качеството.

< >За яйцата, продавани като „екстра“ или „екстра пресни“, не се допуска никакво отклонение във височината на въздушната камера при проверка по време на опаковането или вноса.Когато партидата, която се проверява, съдържа по-малко от 180 яйца, процентът, посочен в параграф 1, се удвоява.Член 19


Допустими отклонения в теглото на яйцата

< >Освен в случаите, споменати в член 5, параграф 3, при проверката на партиди с яйца от клас А се допуска отклонение в теглото на всяко яйце. Такива партиди могат да съдържат не повече от 10 % яйца с тегло от клас, намиращ се непосредствено над или под отбелязания върху опаковката клас, но не повече от 5 % яйца, които спадат към по-ниския клас на тегло.Когато партидата, която се проверява, съдържа по-малко от 180 яйца, процентът, посочен в параграф 1, се удвоява.Член 20


Допустими отклонения при маркирането на яйцата

При проверката на партиди и опаковки се допуска отклонение от 20 % нечетливо маркирани яйца.

Член 21

Яйца за износ за трети страни

Пакетираните и предназначени за износ към трети държави яйца могат да отговарят на изисквания, различни от изложените в част VI от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в настоящия регламент по отношение на качеството, маркирането и етикетирането, или на други допълнителни изисквания.

Член 22

Внесени яйца

< >Комисията оценява стандартите за търговия с яйца, приложими в трети държави износители, при поискване от засегната държава. Тази оценка обхваща също така правилата по отношение на маркирането, етикетирането, методите на отглеждане и извършването на проверки, както и тяхното изпълнение. Ако Комисията установи, че са налице достатъчно гаранции за равностойността на прилаганите правила със законодателството на Съюза, внасяните от съответната държава яйца се маркират с отличителен номер, равностоен на регистрационния номер на производителя.Оценяването на равностойността на правилата, посочени в параграф 1, винаги включва оценка относно това дали операторите в съответната трета държава действително спазват изискванията, съдържащи се в настоящия регламент. Оценката трябва да се актуализира редовно. Комисията публикува резултата от оценката в Официален вестник на Европейския съюз.Яйцата, внесени от трети страни, са ясно и четливо маркирани в страната на произход, в съгласие с ISO кода на страната 3166.При липсата на задоволителни гаранции по отношение на равностойността на правилата, посочени в параграф 1, на външната страна на опаковките, съдържащи яйца, внесени от съответната трета държава, се отпечатват по ясен и видим начин:държавата на произход;методът на отглеждане като „стандарт на държава извън ЕС“.Член 23